Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Personalstiftelsen PostNord Plus tar den personliga integriteten på allvar för våra besökare på denna webbplats. Vi tar ansvar för att eventuella personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål, samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas i syfte att tillhandahålla dig information och tjänster som du begärt, samt för marknadsföring, försäljning, utveckling och uppföljning. Vi kommer inte överlämna några personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Enligt gällande lagstiftning om personuppgiftsskydd, har du rätt att få information om, och rättelse av dina personuppgifter.

Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter. Detta innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av. Även du har rätt att skriftligen begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur de används.

Personuppgiftsansvarig

Personalstiftelsen PostNord Plus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, enligt lagstiftningen om integritetsskydd i den svenska personuppgiftslagen (1998:204).

Personalstiftelsen PostNord Plus tar inte ansvar för efterlevnaden av den personliga integriteten på externa webbplatser som denna webbplats kan ha länkar till.

GDPR - Ny dataskyddsförordning 2018

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft inom hela EU. Den medför skärpta regler kring behandling av personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personalstiftelsen PostNord Plus har påbörjat arbetet med anpassningen till den nya förordningen och kommer när denna träder i kraft att ha genomfört de justeringar som krävs för att uppfylla den. På postnordplus.com kommer detta bland annat att innebära att vi på ett tydligt sätt redovisar hur insamlade personuppgifter kommer att användas samt att användarnas uttryckliga samtycke till detta kommer att samlas in. Rutiner kommer också finnas för utgallring av inaktiva konton samt annat inaktuellt material som kan innehålla personuppgifter.

Vid frågor

Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter hos Personalstiftelsen PostNord Plus är du välkommen att kontakta oss.