Om oss

Personalstiftelsen PostNord Plus har i uppdrag från PostNord AB att skapa en attraktiv fritidsverksamhet inom områdena semester och rekreation, idrott och motion samt kultur och upplevelser åt PostNords anställda.

PostNord arbetar aktivt för att ha friska och engagerade medarbetare. Genom vår verksamhet ökar PostNord sin attraktivitet som arbetsgivare och uppdraget bidrar till hälsa, ökad trivsel och gemenskap bland PostNords anställda.

I organisationen ingår bland annat stiftelsens egna semesteranläggningar och PostNords Fritidsföreningar såsom Postens Idrottsförbund och konstföreningar mfl. Personalstiftelsen fungerar som en paraplyorganisation och ett skyltfönster för bland annat föreningsaktiviteter och föreningsinformation. Föreningarna erbjuds landningssidor på webbplatsen postnordplus.com och tilldelas aktivitetsbidrag för sin verksamhet. Stiftelsen hjälper föreningarna med bland annat marknadsföring av föreningarnas aktiviteter och medlemskap.

Personalstiftelsen delar ut aktivitetsbidrag direkt till PostNords arbetsplatser i något av de svenska bolagen, något som uppskattas bland de anställda. Dessutom förhandlar Personalstiftelsen fram förmånliga rabatter och erbjudanden för de PostNord-anställda genom sina samarbetspartners, vilket är en unik anställningsförmån. Personalstiftelsen arrangerar även flera egna event, vilka blir fler och fler då föreningsaktiviteterna minskar. Stiftelsen har sedan 2020 möjlighet att dela ut Bidrag för Fritidsstudier till PostNords anställda i något av de svenska bolagen. Bidraget är tänkt att stimulera intresset för vidareutbildning och kompetensutveckling på fritiden.

Varje år görs en omfattande satsning på intern marknadsföring samt på att vitalisera verksamheten genom bland annat närvaro i sociala kanaler, till exempel Facebook, Instagram och Vimeo (filmer och Webb-TV) och digitala magasin. Syftet är att nå ännu fler PostNord-anställda från olika målgrupper.

Webbplatsen postnordplus.com har utvecklats till en social, tillgänglig och inspirerande plats för en aktiv fritid för de anställda, som kan nå hela utbudet via valfri enhet (mobiltelefon, surfplatta och dator) dygnet runt. Tillströmningen av nya konton på webbplatsen håller en hög nivå och flödet av besökare till webbplatsen är stort i förhållande till anställda i PostNord. Stor vikt läggs vid att leverera ett bra content - ett innehåll som ska engagera PostNords anställda och driva trafik till webbplatsen. Berättelser från arbetsplatser som fått aktivitetsbidrag och gjort något roligt tillsammans är ett exempel. Inspirerande bilder från idrottstävlingar, resor och upplevelser och fritidsföreningarnas aktiviteter är ett annat. Målet är att bidra till en positiv bild av varumärket PostNord och en positiv känsla bland de anställda inom företaget.

Ett annat led i den interna marknadsföringen är att anställda på stiftelsen reser runt i landet och årligen träffar närmare 3 000 anställda i samband med aktiviteter, event och föredrag. Dessa besök uppskattas av såväl anställda som av chefer. Utöver detta finns utbildningsfilmer och landningssidor på postnordplus.com som ska hjälpa chefer, ledare att på ett enkelt sätt informera om Personalstiftelsen PostNord Plus utbud och möjligheter.

Personalstiftelsen äger och driver två semesteranläggningar i Sverige, som ligger i två attraktiva svenska semesterområden – i Stöten i Sälenfjällen - Sälenhornet Resort och i fjällområdet Helags-Sylarna - Fjällhornet Resort. Båda är väl fungerande semesteranläggningar som besöks av PostNord-anställda/-seniorer under semestertider och som även hyrs ut till externa gäster samt Svenska Turistföreningens medlemmar. Personalstiftelsen har sedan 2017 ett franchiseavtal med Svenska Turistföreningen (STF) för semesteranläggningen Fjällhornet Resort i Ljungdalen.

Nöjda medarbetare presterar bättre

I takt med att arbetsliv och privatliv flutit samman under pandemin har även insikten ökat om vikten av balans mellan arbetsliv och fritid. Personalstiftelsen PostNord Plus verksamhet går ut på att stimulera PostNords medarbetare till meningsfulla fritidsaktiviteter – både fysiska och mentala – som bidrar till just en sådan balans. Vi erbjuder aktiviteter som ökar medarbetarnas välbefinnande. Som stärker lojaliteten mot arbetsgivaren och som bidrar till en positiv företagskultur. Målet för det kommande året är att sporra medarbetarna att engagera sig ännu mer i dessa. Under det gångna året har vi lärt oss att utnyttja även digitala sätt att göra detta på och för 2022 planerar vi att utöka utbudet av både fysiska och digitala aktiviteter. Målet är att attrahera ännu fler medarbetare.

Klimatsmart

Miljö och etik har alltid varit viktiga frågor hos Personalstiftelsen PostNord Plus och stiftelsen följer de allmänna riktlinjerna för miljöarbete. Under 2020 lanserades ”Klimatsmart - ett hållbarhetsarbete”, som handlar om att genom aktiviteter och fritidserbjudanden öka kunskapen om hur de personliga valen kan minska den negativa miljöpåverkan. Under stiftelsens fyra (4) identifierade områden: lev enklare, ät grönare, res smartare och lär dig mer, vilka tar avstamp från FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling, fortsätter stiftelsen att erbjuda aktiviteter och erbjudanden som bidrar till en bättre miljö och hållbarhet. I dialog med projektledarna på arbetsplatserna, som fått aktivitetsbidrag beviljade, arbetar vi för att öka kunskapen om hur deras personliga val i samband med aktiviteten kan minska den negativa miljöpåverkan. På webbplatsen finns idag över 90 klimatsmarta tips för en hållbar fritid.

Vår marknadsplats – postnordplus.com

Postnordplus.com är vår främsta kanal för att nå ut till PostNord-anställda. På webbplatsen finns erbjudanden,artiklar, stories, tävlingar, aktiviteter och mycket mer. Det är enkelt att ta del av våra erbjudanden på en och samma plats, alla dagar i veckan dygnet runt.

Visioner för portalen och communityn

Webbplatsen ska samla Personalstiftelsen PostNord Plus utbud på ett ställe som upplevs som attraktivt, tillgängligt och inspirerande för besökaren.

Visionerna är att den PostNord-anställde via postnordplus.com bjuds in och inspireras till en aktiv och innehållsrik fritid och hittar nya sätt att umgås med arbetskamrater. Den anställde ska enkelt kunna söka, boka och upptäcka nya fritidsupplevelser på ett samlat ställe. Webbplatsen ska också utgöra en attraktiv plats för samarbetspartners.

Mål för portalen

De övergripande webbmålen är satta för att uppnå målen för stiftelsens uppdrag och målsättning. PostNords anställda ska enkelt kunna hitta och söka bland Personalstiftelsen PostNord Plus utbud av aktiviteter, boende och erbjudanden på ett samlat ställe som kan nås via olika enheter. Det ska vara enkelt att anmäla sig till en aktivitet, boka resor och betala online. Målet är också att aktivera så många av de anställda som möjligt att delta i aktiviteter och utnyttja erbjudanden.

Postnordplus.com ska vara en naturlig plats för PostNords ledare och chefer att hänvisa medarbetare till för en aktiv fritid och ska utgöra en attraktiv och effektiv plats för samarbete med externa partners.

Webbmål
  1. Stärka varumärket
  2. Öka kännedom
  3. Engagera besökare
  4. Öka och engagera communityn

Webbmålen syftar till är att bidra till att de affärsmål som satts upp för Personalstiftelsen PostNord Plus uppnås. Genom att mäta utfallet i förhållande till de kvantitativa målen ser vi besökarens intresse och engagemang på postnordplus.com. De redaktionella målen ska säkerställa innehållet och attraktionen för besökarna på webbplatsen. Webbplatsens identifierade KPI:er (nyckeltal) mäter innehållet detaljerat för sidvisningar kopplade till webbplatsens olika delar och innehåll.