VD-ord 2018

Allt viktigare med en meningsfull fritid

Gemensamma och lustfyllda fritidsaktiviteter blir ännu viktigare för medarbetarnas trivsel och lojalitet när arbetsplatsen upplevs som turbulent. Ett av våra övergripande mål är därför att få ännu fler av PostNords medarbetare att ta del av vårt fritidsutbud. Ett kvitto på att vi är på rätt väg är att besöken på vår portal, postnordplus.com, stadigt ökar. Under 2017 nådde dessa besökssiffror nya rekordnivåer. Men det finns inget som ersätter ett fysiskt möte för att engagera. Vi kommer därför att genomföra en omfattande satsning under 2018 på att besöka arbetsplatser från norr till söder. Vi arbetar dessutom ständigt med att uppdatera vårt utbud så att det blir ännu mer attraktivt – för ännu fler.

PostNord AB är en stor arbetsgivare med många skilda verksamhetsområden. Att samla medarbetare från olika avdelningar/arbetsplatser och delar av landet i gemensamma aktiviteter bidrar till en ökad känsla av samhörighet, både med varandra och med PostNord. Dessa aktiviteter är därför ett viktigt instrument för att stärka företagets arbetsgivarimage, inte minst i tider av turbulens.

Personalstiftelsen PostNord Plus ansvarar för fritidsutbudet för PostNords medarbetare i Sverige. Vår vision är att bidra till hälsa, trivsel och gemenskap bland de anställda genom att tillhandahålla ett attraktivt och målgruppsanpassat fritidsutbud. Fokus ligger på områdena semester & rekreation, idrott & motion, kultur & upplevelser samt wellness. Ambitionen är att ligga i framkant när det gäller aktuella, attraktiva erbjudanden.

Ett viktigt redskap i arbetet med att sprida medvetenhet bland medarbetarna om vårt breda utbud av allt från konserter och fotbollsmatcher till rabatterade hotellnätter i storstan och fjällveckor är vår portal, som nylanserades under 2015. Vi är stolta över det ständigt växande antalet besök på sidan. Under 2017 nådde siffrorna nya rekordnivåer. Årets kvantitativa mål, liksom 2016 års volymer, uppnåddes redan under hösten. En anledning till ökningen är sannolikt PostNords övergång till en ny förmånsportal med tydliga hänvisningar till postnordplus.com. Trenden att allt fler av användarna surfar via mobil och surfplatta ökar fortfarande, vilket vi ser som ett tecken på att webbplatsen fungerar som tänkt i olika enheter.

Nya dataskyddslagen ställer nya krav

Under 2018 satsar vi ytterligare på att utvärdera och analysera hur webbplatsen fungerar. Syftet är att anpassa innehållet ytterligare, liksom att säkerställa funktionaliteten. Vi kommer också underlätta för besökaren att hitta och botanisera bland erbjudandena. Parallellt fortsätter vi arbetet med att utveckla funktioner och rutiner för att hålla kontodatabasen aktuell, vilket även är en del i det omfattande arbete som den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kräver från och med maj 2018.

En av webbplatsens styrkor är att den ständigt uppdateras med nytt, intressant innehåll. Under 2017 inleddes arbetet med att strukturera upp hur vi arbetar med innehållet, ett projekt som har utmynnat i en content-strategi som stöd för det redaktionella arbetet. Periodvis kommer webben att tematiseras både innehållsmässigt och grafiskt, vilket också kommer att märkas i nyhetsbrev, Webb-TV och övriga sociala kanaler. Vi kommer också ha fortsatt fokus på ”Stories”, det vill säga en sida med berättelser från aktiviteter som har genomförts bland kollegorna i PostNord. Syftet med sidan är att skapa vi-känsla samt att inspirera andra till att själva arrangera aktiviteter.

Viktigt med både viral och fysisk närvaro

Vi vill ligga i framkant och finnas i alla de kanaler där målgruppen befinner sig. Närvaron i sociala kanaler är viktig för att nå nya målgrupper. Den virala spridningen gör att budskapen kan färdas snabbt mellan PostNords medarbetare. Inläggen ska vara en blandning av ögonblicksbilder från verksamheten och tips om sådant som finns i utbudet. Utöver Facebook, Instagram och Vimeo använder vi oss även av Webb-TV för reportage och inspiration.

Ett annat led i den interna marknadsföringen är att vi reser runt i landet och träffar medarbetare i samband med aktiviteter, event och föredrag. Dessa besök uppskattas av både anställda och chefer. Under 2018 kommer vi att satsa ännu mer på sådana resor – från arbetsplatser i norr till söder. Syftet är att informera om utbudet och inspirera till deltagande.

En process i vårt förändringsarbete är att bli ännu bättre på att uppmuntra lokala initiativ till aktiviteter. Omkring en tredjedel av PostNords medarbetare finns visserligen i Stockholmsregionen, men i vårt uppdrag ligger att vi ska bidra till aktiviteter för samtliga medarbetare. Utdelningen av aktivitetsbidrag till hela landets arbetsplatser är därför en viktig del i vårt arbete. Något som samtliga medarbetare också kan dra nytta av är våra samarbeten med externa partners, som innebär förmånliga erbjudanden inom semester, kultur, idrott och wellness. Vi satsar på starka och välkända partners, som har fått ett speciellt utrymme på webbplatsen för att kommunicera med PostNords medarbetare. Vi arbetar ständigt för att hitta nya partners.

När det gäller våra egna semesteranläggningar pågår ett ständigt arbete för att vässa och anpassa utbudet. Under våren 2017 tecknades ett franchiseavtal med Svenska Turistföreningen (STF) för semesteranläggningen Fjällhornet Resort. STF:s värdegrund stämmer väl överens med vår och genom avtalet får anläggningen möjligheten att synas under ett starkt varumärke. För närvarande pågår till exempel ombyggnation av sex parstugor till tre Storstugor Plus i området Ranchen på Sälenhornet Resort, samtidigt som fyra parstugor ska avyttras. Vi har också fortsatt vår satsning på att sprida kunskap om hälsa och välmående. Detta gör stiftelsen i samarbete med en extern partner genom en digital hälsoplattform. Förutom allmänna hälsotips, erbjuds medarbetarna träning online, webinar, events och rabatter.

Framtid

Vi vill kunna erbjuda som mycket som möjligt av stimulerande fritidsaktiviteter för så många som möjligt av PostNords medarbetare. Därför måste vi vara så kostnadseffektiva som möjligt i vårt arbete. Att vi har varit framgångsrika vittnar det ekonomiska utfallet i vår verksamhet om. Målet var att år 2017 nå ekonomisk balans – något vi uppnådde redan 2016.

En utmaning är att med den begränsade organisation vi förfogar över räcka till för att leva upp till våra höga ambitioner och mål, inte minst när det gäller de viktiga fysiska mötena med medarbetarna. Samtidigt sporras vi av det ökande intresset för våra aktiviteter – samt även en ökad medvetenhet inom koncernen för betydelsen av vårt arbete.

Välkommen att ta del av vår fortsatta resa!

Eva Kristiansson